ແຮ່ໄພໄຣຕ ຕຳນານແຫ່ງ ທອງຄຳຄົນໂງ່

ໄພໄຣຕ (Pyrite) ຄືແຮ່ໂລຫະຊະນິດທີ່ມີສີເຫຼືອງອາຣ່າມຄຳວ່າໄພໄຣຕ ມາຈາກພາສາກຣີກ ທີ່ມີຄວາມຫມາຍວ່າໄຟ (Pry) ເຫດທີ່ຮຽກວ່າໄຟກໍ່ເນື່ອງມາຈາກໄຟໄຣຕເມື່ອນຳໄປກະທົບກັບເຫຼັກແຮງໆ ຈະທຳໃຫ້ເກີດປະກາຍໄຟອອກມາປະໂຫຍດຂອງໄພໄຣຕສ່ວນໃຫ່ຍຈະນິຍົມນຳໄປເຮັດເປັນເຄື່ອງປະດັບ ຫລືນຳໄປເປັນສ່ວນປະສົມໃນການເຮັດກົດກຳມະກັນ ເນື່ອງຈາກໄພໄຣຕມີສີເຫຼືອງຈົນເບິ່ງຄ້າຍກັບທອງຄຳ ຈື່ງມັກຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ພົບເຫັນເຂົ້າໃຈຜິດຢູ່ສະເຫມີວ່າມັນຄືທອງຄຳ ຈົນໄດ້ສາຍາວ່າ ທອງຄຳຄົນໂງ່ (Fool Gold)

ເຫດທີ່ໄດ້ຮັບສາຍານີ້ກໍ່ຕ້ອງຍ້ອນກັບໄປເມື່ອທົດສະຕະວັດທີ່ 15 ເຊີມາຣຕິນ ໂຟຣບິສເຊີ ນັກສຳຫຼວດຊາວອັງກິດໄດ້ພົບກັບກ້ອນທອງຄຳເຫຼົ່ານັ້ນແລ້ວນຳກັບມາທີ່ອັງກິດ ແລະໄດ້ນຳໄປໃຫ້ພໍ່ຄ້າທອງຄຳກວດພິສູດ ປາກົດວ່າກ້ອນທອງຄຳທີ່ເອົາມານັ້ນມັນຄື ໄພໄຣຕ ທັງຫມົດ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ແມ່ນຈະຮູ້ທັງຮູ້ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນທອງຄຳ ແຕ່ພໍ່ຄ້າເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຈ້າງວານໃຫ້ເຊີມາຣຕິນກັບໄປທີ່ເກາະເພື່ອຂຸດເອົາມາອີກ ເພາະແອບຫວັງວ່າມັນຈະມີທອງຄຳແທ້ໆຢູ່ນຳ

ເຊີມາຣຕິນກໍ່ຈັດໃຫ້ສົມໃຈ ຄາວນີ້ຂົນກັບມາຮ່ວມ 200 ໂຕນ ເຫຼົ່າພໍ່ຄ້າກໍ່ກວດສອບອີກ ແລະກໍ່ພົບວ່າທີ່ເອົາມາກໍ່ບໍ່ແມ່ນທອງຄຳເຊັ່ນເດີມ ແຕ່ກໍ່ຍັງ ໃຫ້ເຊີມາຣຕິນກັບໄປຂຸດ ແລະຂົນກັບມາອີກຮອບເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈ ຄາວນີ້ເຊີມາຣຕິນຄົງຈະຂີ້ຄ້ານໄປໆ ກັບໆ ຈື່ງອັດມາເຕັມໆ 1,100 ໂຕນ ຜົນກໍ່ຄືເກົ່າຄືມັນບໍ່ແມ່ນທອງຄຳ ແລະເມື່ອຊາວບ້ານທົ່ວໄປຮູ້ເຂົ້າຕ່າງກໍ່ຫົວຂວັນເລົ່າຕໍ່ກັນເປັນເລື່ອງມ່ວນ ແລະຮຽກໄພໄຣຕວ່າ ທອງຄົນໂງ່ ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ