ຫິມາຕົກໃນທາງຕອນເໜືອຂອງຫວຽດນາມ ອຸນນະພູມຕິລົບ ເຮັດໃຫ້ສັດປັບໂຕບໍ່ທັນ ພ້ອມຍັງເກີດອຸບັດຕິເຫດໃນການເດີນທາງ

ແຂວງ ຫຼ່າວກ໋າຍ ທາງຕອນເໜືອຂອງປະເທດວຽດນາມ ອຸນນະພູມຕິດລົບເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ສູງເລີ່ມມີຫິມະຕົກເຊີ່ງມີຄວາມໜາເຖີງ 10 ຊັງຕີແມັດ ເຮັດໃຫ້ເກີດອູບັດຕິເຫດຫຼາຍຄັ້ງເນື່ອງຈາກຫົນທາງມື່ນ,

ງົວຄວາຍລົ້ມຕາຍປະມານ 45 ໂຕ ເນື່ອງຈາກປັບສະພາບບໍ່ທັນ ລວມເຖີງພືດສວນຂອງປະຊາຊົນເສຍຫາຍຈາກຫິມະຕົກ

ຄາດວ່າຫິມະຈະຕົກ ແລະ ອາກາດຈະເຢັນຕະຫຼອດອາທິດນີ້ ເຊີ່ງອຸນນະພູມຢູ່ທີ່ 3 ອົງສາ ຫາ -3ອົງສາ ພ້ອມທັງມີບາງພື້ນທີ່ມີຝົນຕົກອີກດ້ວຍ


ໃນຊ່ວງຫຼາຍມື້ທີ່ຜ່ານມາ ມີນັກທ້ອງທ່ຽວຈຳນວນຫຼາຍພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼໄປຍັງພື້ນທີ່ທາງຕອນເໜືອຂອງປະເທດວຽດນາມເຊັ່ນ: ຊາປາ, ອີຕີ ແລະ ໂອກວີໂຫ່ ເພື່ອໄປຊົມປາກົດການນໍເາຄ້າງແຂງ ແລະ ຫິມະຕົກ