ສ ປ ປ ລາວເຮົາກຳລັງຈະເປີດເລກສ່ຽງໂຊກ 6 ໂຕເລກ.ຖືກປັບ ຮັບໄປເລີຍ 400.000.000ກີບ (ສີ່ຮ້ອຍລ້ານກີບ).

ສ ປ ປ ລາວເຮົາກຳລັງຈະເປີດເລກສ່ຽງໂຊກ 6 ໂຕເລກ.

ຖືກປັບ ຮັບໄປເລີຍ 400.000.000ກີບ (ສີ່ຮ້ອຍລ້ານກີບ).

 


ເລີ່ມຊື້ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 18/01/2021 ເປັນຕົ້ນໄປ