ເກືອ ດູດຊັບໄລ່ສິ່ງອັບປະມົງຄົນ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຄວາມເຊື່ອຂອງເກືອ ເຊິ່ງສະໄໝບູຮານວ່າ ເກືອ ສາມາດກໍາຈັດສິ່ງອັບປະມົງຄົນ ແລະ ສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍໄດ້ ຄົນບູຮານເອີ້ນວ່າ ຖືກລົມເພ ລົມພັດ ສາມາດລ້າງ ອາຖັນ ສາມາດນໍາມາເຂົ້າກໍາຈັດໄພໄດ້ ໄພທີ່ວ່າຄືໄພຈາກສິ່ງທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ເຊັ່ນ ອາການໜາວໆ ຮ້ອນໆ ປວດເນື້ອ ປວດໂຕ ຄ້າຍໆຈະເປັນໄຂ້ ເຊິ່ງບໍ່ວ່າຈະເປັນເກືອເມັດ ແລະ ເກືອປົ່ນ ເພື່ອສະແດງເຖິງການດູດໂຊກ ແລະ ປ້ອງກັນສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍ


ຄວາມເຊື່ອກ່ຽວກັບເກືອນີ້ມີວ່າ ເກືອສາມາດກໍາຈັດສິ່ງອັບປະມົງຄົນ ແລະ ສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍໄດ້ ຢ່າງເຊັ່ນໃນສະໄໝບູຮານຫາກມີການໄປງານສົບ ເມື່ອກັບມາເຖິງເຮືອນກໍ່ຈະມີການໂຮຍເກືອ ທີ່ທາງເຂົ້າເຮືອນເສຍກ່ອນຈຶ່ງຄ່ອຍກ້າວເຂົ້າເຮືອນຫຼື ພຽງນໍາ ເກືອກໍາມືໃຫຍ່ໆລະລາຍໃນນໍ້າຮ້ອນແລ້ວມາປະສົມກັບນໍ້າທໍາມະດາ ຕອນນີ້ຈະໄດ້ເກືອເຂັ້ມຂຸ້ນ ເຄັມໆ ໃນນໍ້າອຸ່ນ ຈາກນັ້ນອາບໃຫ້ສະອາດ ເມື່ອອາບແລ້ວໆ ນໍານໍ້າເກືອ ດັ່ງກ່າວມາຫົດຫົວຈົນເຖິງຕີນ ຈາກນັ້ນໃຫ້ປະໄວ້ ສາມ ເຖິງ ຫ້ານາທີ ແລ້ວຈຶ່ງລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າສະອາດ ຈະອາບສະບູ່ ແລະ ຢາສະຜົມອີກຮອບກໍ່ໄດ້ ສຸດທ້າຍຖ້າຈະອາບນໍ້າມົນອີກຮອບກ່ອນເຊັດໂຕ ກໍ່ຈະຍິ່ງດີ

ສາດ ຮວງຈຸ້ຍ ເຊິ່ງນໍາເກືອ ມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຄືນໍາເກືອ ມາຊ່ວຍຂັບໄລ່ສິ່ງອັບປະມົງຄົນ
ບ້ານເຮືອນໃດມີບັນຫາຫຼາຍໆ ມີແຕ່ເລື່ອງ ຫຼື ເມື່ອເຮົາໄປຊື້ເຮືອນມືສອງ ລົດມືສອງ ຕ້ອງລ້າງອາຖັນທີ່ບໍ່ດີເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍ່ໂດຍການນໍາເອົາ ເກືອ ເມັດມາຫຼາຍໆ ປະສົມກັບເງີນເທົ່າໃດກໍ່ໄດ້ ເມື່ອປະສົມກັນແລ້ວ ຈຶ່ງໄປໂຮຍຫວ່ານໃຫ້ທົ່ວເຮືອນ ຫຼື ທົ່ວລົດ ປະໄວ້ ໜຶ່ງຄືນ ຈຶ່ງກວາດໃຫ້ກ້ຽງ ໃສ່ໃນຜ້າຂາວນໍາໄປໄວ້ວັດ ຫຼື ກົກຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່


ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຄວາມເຊື່ອທີ່ກ່ຽວກັບ ເກືອ ຖືວ່າເກືອເປັນສິ່ງທີ່ດຶງດູດຊັບ ໂຊກດີເຂົ້າເຮືອນໄດ້ ແລະ ຍັງປັດເປົ່າສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍໄດ້ ຖືວ່າ ເກືອນັ້ນແກ້ ຮວງຈຸ້ຍ ບໍ່ດີໄດ້ ເຊັ່ນຖ້າຮວງຈຸ້ຍ ຫ້ອງນໍ້າບໍ່ດີກໍ່ຈະວາງຖ້ວຍເກືອບໄວ້ໃນຫ້ອງນໍ້າ ໃນເຮືອນຄົວຄວນມີເກືອຕິດຄົວຢູ່ສະເໝີ ເກືອເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍດູດ ຊັບເຊື້ອໂລກ ແລະ ຄວາມຊື້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນໃນບ້ານແຂງແຮງ ບໍ່ຄ່ອຍເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ